Villkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR CLEANBROKER (v1.0)
Future Content Group, genom GimGif AB, org. nr 556593-2539 (nedan Future Content Group), tillhandahåller en tjänst för förmedling av städtjänster på Internet (nedan Cleanbroker). Fysiska och juridiska personer kan på Cleanbroker agera som både köpare och säljare av städtjänster.

En fysisk eller juridisk person vars personuppgifter sedan tidigare ej är lagrade på Cleanbroker skall anses som användare av Cleanbroker (nedan Användare) från och med den tidpunkt då personen tillhandahåller sina personuppgifter till Future Content Group och i samband med detta godkänner dessa Villkor. Detta oavsett om Future Content Group väljer att lagra de tillhandahållna personuppgifterna eller ej.

En fysisk eller juridisk person vars personuppgifter sedan tidigare är lagrade på Cleanbroker skall anses som Användare från och med den tidpunkt då personen för första gången godkänner dessa Villkor.

Användare har efter registrering möjlighet att mot en avgift till Future Content Group under en bestämd period annonsera på Cleanbroker om den egna verksamheten (nedan Annonsperiod).

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Användaren skall till Future Content Group lämna de personuppgifter, adressuppgifter och andra uppgifter som Future Content Group må efterfråga. Användaren samtycker till att Future Content Group, eller en av Future Content Group godkänd samarbetspartner, lagrar och behandlar Användarens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för administrationen och fullgörandet av dessa Villkor eller fullgörandet av skyldighet att lämna sådana uppgifter till behörig myndighet. Användaren samtycker vidare till att personuppgifter lagras och behandlas av Future Content Group, eller en av Future Content Group godkänd samarbetspartner, i marknadsföringssyfte, exempelvis i syfte att lämna information om vilka tjänster som erbjuds av Cleanbroker.

För det fall att Användaren registrerat sig på Cleanbroker anonymt eller under falsk identitet, och Future Content Group av säkerhetsskäl eller annat skäl har behov av att fastställa Användarens verkliga identitet, skall Användaren medverka till detta genom att till Future Content Group lämna de uppgifter om sig själv som Future Content Group efterfrågar.

Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till att Future Content Group lagrar och behandlar dennes personuppgifter genom att kontakta Future Content Group på info@cleanbroker.com. Användaren är dock medveten om att ett sådant återkallande kan medföra uppsägning av Användarens möjlighet att nyttja Cleanbroker.

ANSVAR
Om avtal om köp av städtjänster ingås mellan Användaren och en annan Användare, eller mellan Användaren och tredje part, kan Future Content Group aldrig anses som part i denna relation. Future Content Group har således inget ansvar, vare sig gällande funktion, kvalitet, leverans eller annat, för de varor, tjänster eller andra nyttigheter som Användaren sålt eller köpt genom Cleanbroker.

Användaren ansvarar för all information Användaren publicerat, eller godkänt för publicering, på Cleanbroker. Detta ansvar innefattar, men är inte begränsat till, att informationen är sanningsenlig och att Användaren från rättighetsinnehavaren till materialet har erhållit de medgivanden som erfordras för publicering och lagring av materialet på Cleanbroker.

Future Content Group ansvarar ej för sådan information som någon annan än Future Content Group publicerat på Cleanbroker. Future Content Group ansvarar ej heller för skador som åsamkats Användaren efter beslut tagna utifrån information publicerad på Cleanbroker eller tillhandahållen av representant för Future Content Group.

Future Content Group ersätter Användaren endast för dennes styrkta och skäliga direkta kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Future Content Groups sida. Användaren har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom exempelvis utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. För det fall ansvar skulle befinnas föreligga skall detta under alla förhållanden vara begränsat till 2 000 kr per år.

Future Content Group har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Future Content Group kan visa att skada som åsamkats Användaren beror på omständighet utanför Future Content Groups kontroll som Future Content Group inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Future Content Group inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Användaren skall hålla Future Content Group skadeslös vid eventuella krav från tredje part gentemot Future Content Group till följd av Användarens användning av Cleanbroker i strid med dessa Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift.

DRIFT
Cleanbroker tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Future Content Group garanterar emellertid inte att Cleanbroker är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Future Content Group skall alltid ges möjlighet att rätta brist i Cleanbroker innan avtalsbrott skall anses föreligga. Future Content Group har rätt att vidta ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider mm. avseende Cleanbroker. Future Content Group har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga Cleanbroker för exempelvis service och uppgraderingar.

En Användare som vill åberopa fel vad gäller Cleanbroker ska underrätta Future Content Group om detta inom skälig tid efter det att Användaren märkt eller bort märka felet. Gör Användaren inte detta går rätten att åberopa felet förlorad.

UPPSÄGNING
Future Content Group har rätt att efter eget gottfinnande förändra, eller hindra, Användarens möjlighet att nyttja Cleanbroker omgående efter det att meddelande härom sänts per e-post till Användaren. Vid uppsägning av Användares möjlighet att nyttja Cleanbroker skall Future Content Group utan oskäligt dröjsmål till Användaren återbetala av denne erlagda avgifter för ännu helt eller delvis inte nyttjade Annonsperioder. Future Content Group har dock ingen skyldighet att betala tillbaka sådana avgifter om orsaken till Future Content Groups beslut att säga upp Användaren är att Användaren i sitt nyttjande av Cleanbroker brutit mot dessa Villkor, gällande lag, författning eller annan föreskrift.

BETALNING
Future Content Group förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på Användaren. Eventuella betalningspåminnelser debiteras påminnelseavgift enligt lag med 50 kr.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Cleanbroker tillhör Future Content Group eller tredje man med vilken Future Content Group samarbetar, och får inte nyttjas av Användaren utöver vad som framgår av dessa Villkor. Cleanbroker är ett registrerat varumärke som ägs av Future Content Group.

MEDDELANDEN
Skriftliga meddelanden från Future Content Group till Användaren sänds per post eller e-post till den adress Användaren registrerat på Cleanbroker. Meddelande som via e-post har sänts till Användaren skall anses ha kommit Användaren tillhanda senast påföljande dag.

TVIST
Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa Villkor, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt. Om domstol skulle finna att villkor i dessa Villkor skall jämkas eller lämnas utan avseende skall dock alltjämt övriga villkor i tillämpliga delar tillämpas mellan parterna.

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Future Content Group har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i dessa Villkor. Användaren skall då skriftligen meddelas om sådana ändringar eller tillägg senast fjorton (14) dagar före dessa tillägg eller ändringar träder ikraft.